Gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstoffen en fosfaat

1. Gebruiksnormen voor dierlijke mest.

Ingevolge de Nitraatrichtlijn mag aan landbouwgrond jaarlijks maximaal 170 kg N per hectare uit dierlijke mest worden toegediend. Dit is inclusief de mest van weidende dieren. Voor bedrijven met minimaal 80% grasland is voor de jaren 2020 t/m 2021 een derogatie mogelijk, waarbij de maximale gift aan mest van graasdieren 230 kg N per hectare per jaar bedraagt op de zuidelijke en centrale zandbodem en lössbodems en 250 kg N per hectare op de overige bodems. De derogatie geldt niet voor mest van hokdieren, zoals varkens, pluimvee en vleeskalveren. De derogatie geldt ook niet voor die hectares landbouwgrond waarop mest van hokdieren wordt toegepast. Daar geldt de maximale norm van 170 kg N per hectare uit dierlijke mest. Voor de berekening van de hoeveelheid stikstof die in dierlijke mest wordt geproduceerd, zijn door de overheid forfaitaire normen opgesteld. Deze zijn voor melkvee afhankelijk van de gemiddelde melkproductie en van het ureumgehalte in de melk. Voor andere graasdieren zijn excretienormen vastgesteld. Voor varkens en pluimvee wordt een zogenaamde stalbalans opgesteld. Nadere informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/derogatie.

Zoals u op verschillende plekken heeft kunnen lezen is er nog geen derogatiebeschikking over 2022 en daarna afgegeven. Meer informatie volgt op moment dat dat wel het geval is. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verwacht eerste helft van september 2022 meer te weten.

 2. Gebruiksnormen voor de hoeveelheid werkzame stikstof.

De stikstofgebruiksnorm is de hoeveelheid werkzame stikstof die per kalenderjaar maximaal op een hectare landbouwgrond mag worden gebruikt. De stikstofgebruiksnormen zijn afhankelijk van gewas en grondsoort. Bij twee achtereenvolgende teelten binnen een kalenderjaar op hetzelfde perceel is voor elke teelt een stikstofgebruiksnorm vastgesteld. De stikstofgebruiksnormen zijn gebaseerd op de gemiddelde bemestingsadviezen. Om de milieudoelstellingen te realiseren zijn daarop soms kortingen toegepast. De actuele stikstofgebruiksnormen zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ), https://mijn.rvo.nl/mest-tabellen-en-normen en dan doorklikken naar "Gebruiksnormen en gebruiksruimte".

In de berekening van het toegestane gebruik aan stikstof tellen alle meststoffen mee, zowel organische als minerale meststoffen. Omdat niet alle stikstof uit organische meststoffen beschikbaar komt voor het gewas, wordt gerekend met een stikstofwerkingscoëfficiënt. De stikstofwerkingscoëfficiënt is het percentage van de stikstof uit een organische meststof dat even goed werkt als kunstmeststikstof.

3. Gebruiksnormen voor de hoeveelheid fosfaat.
De fosfaatgebruiksruimte geeft aan hoeveel fosfaat u maximaal mag gebruiken om uw landbouwgrond te bemesten. Om deze te berekenen vermenigvuldigt u de volgende 2 gegevens:
  • de oppervlakte die u op 15 mei beteelt;
  • de norm die bij grasland of bouwland hoort. Deze norm vindt u in tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen op de pagina Tabellen en normen.
In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken of verrekenen. U vindt meer informatie bij: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/gebruiken-en-uitrijden/fosfaat-landbouwgrond#meer-fosfaat-gebruike