Landbouwvisie nog te eenzijdig gefocust op reductie van kunstmest, doel is verbeteren bodemkwaliteit

Landbouwvisie nog te eenzijdig gefocust op reductie van kunstmest, doel is verbeteren bodemkwaliteit en reduceren van emissies naar bodem, water en lucht. -

Meststoffen NL heeft afgelopen zaterdag kennis genomen van de landbouwvisie van Minister Schouten. Meststoffen (organische en minerale) leveren essentiële voedingsstoffen voor de groei van landbouwgewassen en spelen daarmee een belangrijke rol in de productie, kwaliteit en veiligheid van ons voedsel. Bij duurzame bemesting staan behoud van de bodemgezondheid, minimaliseren van emissies naar water en lucht en leven voor morgen centraal samen met de plantbehoefte.
Het invoeren van kringlooplandbouw door middel van het uitrijden van dierlijke mest kent haar grenzen vanuit milieukwaliteit. Er is meer ontwikkeling nodig met betrekking tot het scheiden van nutriënten waar lokaal vraag naar is en waar gezien de omvang van de veestapel een te groot aanbod van is.
 
Meststoffen NL onderschrijft de ambitie voor een optimale inzet van organische meststromen als basisvoorziening van de benodigde nutriënten. Organische stof in de bodem verbetert de bodemstructuur en stimuleert het bodemleven. Naast de basisbemesting met organische mest blijft extra bemesting van vooral stikstof en andere secundaire meststoffen nodig, afhankelijk van de bodemtoestand en de dynamiek in nutriëntenlevering, de mestgift en de gewasbehoefte (o.a. het opbrengstniveau).  Minerale meststoffen kunnen op maat worden samengesteld en voorzien in de specifieke gewasbehoeften aan de verschillende voedingsstoffen. Het belangrijkste verschil tussen minerale en organische meststoffen is gelegen in de snelheid waarmee de nutriënten beschikbaar zijn voor het gewas. Hierdoor zijn ook verliezen naar het milieu beter te beperken
 
Meststoffen NL gaat graag in op de uitnodiging van Minister Schouten en heeft oplossingen voor een duurzame landbouw en continue verlaging van emissies naar bodem, water en lucht.
 
Meststoffen Nederland vertegenwoordigt een sector die duurzaam maatwerk levert door middel van een gedifferentieerd pakket minerale meststoffen met goed in tijd te doseren en voorspelbare nutriëntenwerking. De meststoffensector ondersteunt dit met een dynamische bemestingsadvisering, precisiebemesting en ontwikkeling van sensortechnieken.