Grote variatie in bemestingsruimte in BES-pilot

Grote variatie in bemestingsruimte in BES-pilot -

De BES-pilot biedt de mogelijkheid voor het invullen van de fosfaatplaatsingsruimte met dierlijke mest waar er meer stikstof uit dierlijke mest wordt gebruikt dan generiek toegestaan. Het gebruik van stikstof uit kunstemest wordt verlaagd zodat het totale stikstofgebruik past binnen het milieukundig geaccepteerd stikstofbodemoverschot. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233422