2018

Afzet cijfers kunstmest in Nederland
Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod en toepassing van kwalitatief hoogwaardige meststoffen te verzorgen, zodat er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen geproduceerd  kan worden.
Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op de best beschikbare IPM landbouwmethoden (‘Integrated Plant Management’). 
Op deze wijze draagt zij actief bij aan een gezonde vitale bodem als basis voor gezonde planten en vormt daarmee de bron van essentiële nutriënten voor het  dieet van mens, dier en natuur.
In dat kader hecht Meststoffen NL groot belang aan het inzichtelijk maken van de afzetcijfers van kunstmest in Nederland. Dit doet zij door 2x per jaar via de bij haar aangesloten distributeurs de afzetcijfers in Nederland op te halen en te aggregeren tot onderstaande weergave.
Op Europees en respectievelijk globaal niveau worden deze cijfers aangeleverd en gebruikt in de statistieken van Fertilizers Europe en IFA.

Grafiek-2005-2018.png
Figuur 1 ontwikkeling afzet kunstmest in Nederland (bron: Meststoffen NL)

Duiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse markt:
Het klimaat heeft de Nederlandse landbouw in 2018 voor een groot gedeelte bepaald.
Het iets nattere voorjaar heeft niet zo’n grote rol gespeeld als de droge zomer.
Niet alleen de droogte maar ook de soms extreem hoge temperaturen hebben ertoe geleid dat verwachte oogsten al vrij snel naar beneden bijgesteld moesten worden.
Met name de akkerbouw heeft veel hinder hiervan ondervonden. Suikerbieten brachten tot 30 % per ha minder op. Dit gecombineerd met de laagste uitbetalingsprijs sinds jaren gaf deze teelt  (voor boeren normaal gezien een kurk onder het bedrijf) niet wat men ervan verwachtte.
Datzelfde gold voor de uien- en aardappel- teelt. Ook hier waren de uiteindelijke opbrengsten vele malen lager (soms gehalveerd) dan normaal.
De gerst heeft net geen last gehad van de droogte terwijl de tarwe op sommige percelen duidelijk minder opbrengst liet zien.
Met de drogere zomer en met name de hitte zagen we bij veel gewassen nogal stresssituaties ontstaan. Met name het grasland heeft tijdens deze periode ( 8 tot 10 weken) geen productie gehad, en kwam daarna, toen de temperaturen op normale niveaus kwamen, moeilijk op gang. Ook de melkprijs is gezakt in 2018.
Deze droogte periode heeft uiteindelijk ook geleid tot een andere bemestingsstrategie; de boeren hebben hun giften aangepast op de groeiomstandigheden en zelfs beurten overgeslagen (grasland).
De lagere opbrengsten en aangepaste bemestingsstrategie heeft geleid tot latere en minder aankoop van minerale meststoffen.
Ook de financiële positie bij de boer heeft hier invloed op. Daar waar de boer voorheen geld had voor voorkoop is dat in 2018 wegens gebrek aan liquide middelen niet of minder gebeurd.
Binnen de melkveehouderij is er ook nog de discussie omtrent de fosfaatrechten. Door deze discussie heeft de melkveehouder zijn uitgaven patroon aangepast.
Kijkende naar de afzet van N-meststoffen in NL zien we in 2018 een toename t.o.v. kalenderjaar 2017.  Daar 2017 zich kenmerkte als een jaar met een koud voorjaar en in mei en juni zeer warme periodes die een groeivertraging tot gevolg hadden; zien we dat hierdoor minder consumptie van stikstof is geweest. Veel tarwe is slechts twee keer bemest in plaats van de gebruikelijke 3 keer. Daarnaast zien we in 2018 een verschuiving in de gewassen: minder bieten, meer aardappelen en uien. Met name aardappelen trekken de gemiddelde consumptie omhoog.
Gezien de financiële positie hebben boeren ook beduidend minder voorkopen in het najaar gedaan. Deze stikstof is uiteindelijk wel gekocht in voorjaar 2018.