2019

Afzet cijfers kunstmest in Nederland
Meststoffen Nederland stelt zich ten doel een betrouwbaar, veilig en concurrerend aanbod en toepassing van kwalitatief hoogwaardige meststoffen te verzorgen, zodat er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen geproduceerd  kan worden.
Met de juiste producten en advies op maat draagt zij bij aan een verantwoord nutriëntengebruik in de landbouw, met als uitgangspunt een optimale mineralenefficiëntie binnen een duurzame mineralenkringloop, gebaseerd op de best beschikbare IPM landbouwmethoden (‘Integrated Plant Management’). 
Op deze wijze draagt zij actief bij aan een gezonde vitale bodem als basis voor gezonde planten en vormt daarmee de bron van essentiële nutriënten voor het  dieet van mens, dier en natuur.
In dat kader hecht Meststoffen NL groot belang aan het inzichtelijk maken van de afzetcijfers van kunstmest in Nederland. Dit doet zij door over de eerste helft en over de tweede helft van ieder jaar de afzetcijfers van diverse meststoffen op te vragen en te aggregeren tot onderstaande weergave.
Op Europees en globaal niveau worden deze cijfers ook gebruikt voor de statistieken van Fertilizers Europe respectievelijk IFA.


Figuur 1 Ontwikkeling afzet kunstmest in Nederland (bron: Meststoffen NL)

Duiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse markt:
De droge periodes in 2018 en 2019 hebben ertoe geleid dat er minder minerale meststoffen zijn ingezet dan vanuit regelgeving is toegestaan. Na een nat voorjaar volgde in 2019 een droge zomer met (extreem) hoge temperaturen die een negatieve impact hadden op de gewasopbrengst.
Uit bovenstaande grafiek blijkt echter ook een afzettoename in 2018 ten opzichte van het voorgaande jaar 2017. Deze toename wordt toegeschreven aan het moment van inboeken van de afzet en niet zozeer aan het gebruiksmoment van de meststoffen.