Skip to main content Skip to footer

PGS 7

PGS 7 (2007)

Zie ook PGS 7 Nieuwe Stijl, formeel is onderstaande PGS 7 nog van kracht maar de PGS 7 Nieuwe Stijl kan al worden toegepast.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) vervangt de voormalige CPR-richtlijnen. Deze worden veel gebruikt bij vergunningverlening en algemene regels op grond van de Wet milieubeheer en bij arbeids-, transport- en brandveiligheid. De CPR-richtlijnen worden opgenomen in de publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS), die door het ministerie van VROM worden beheerd.

PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

In richtlijn PGS 7 zijn de regels opgenomen voor de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen. De voorschriften in de richtlijn vormen een nadere invulling van de bepalingen van de Wet milieubeheer, de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en het Bouwbesluit. Deze richtlijn is bedoeld voor het Wm-bevoegd gezag bij het vergunnen van de opslag van vaste minerale meststoffen. De Arbeidsinspectie gebruikt de richtlijn voor het toezicht op de naleving van arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en de daarmee samenhangende beleidsregels. De lokale en regionale brandweer kan de richtlijn gebruiken ten behoeve van haar adviseringstaken en als referentiekader bij het opstellen van bedrijfsbrandweer aanwijsbeschikkingen in het kader van art. 13 van de Brandweerwet.

U kunt de PGS 7 hier downloaden

Naar het dossier externe veiligheid / Publicatiereeks gevaarlijke stoffen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.