Skip to main content Skip to footer

Kalkmeststoffen

Onderstaande tekst moeten nog worden herzien voor de situatie die volgt uit de publicatie (per 25 juni 2019) van de Regulation (EU) 2019/1009 ook wel bekend als de Fertilizing Product Regulation. Deze betreft een revisie van de EG verordening 2003/2003 inzake meststoffen.  Daarbij zijn niet alleen de regels voor de toelating van minerale meststoffen herzien, maar wordt het toepassingsgebied ook uitgebreid met organische meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten. Tot juni 2022 is er sprake van een overgangsperiode waarin de 2003/2003 regelgeving ook nog van kracht is.

Kalkmeststoffen zijn organische of anorganische meststoffen die hoofdzakelijk zijn bedoeld om de zuurgraad van de bodem in stand te houden of te verlagen (de pH in stand te houden of te verhogen). Sinds mei 2013 is een groot aantal kalkmeststoffen opgenomen in de EG-Verordening 2003/2003. Deze meststoffen zijn automatisch in Nederland verhandelbaar. Voor alle andere kalkmeststoffen geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen die in de Meststoffenwet, het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregeling staan vermeld. Die regels worden hierna kort samengevat.

Algemene eisen

 • De kalkmeststof verkeert in een voor de praktijk bruikbare toestand en is gelijkmatig van samenstelling.
 • De kalkmeststof verbetert de bodemeigenschappen door het in stand houden of verlagen van de zuurgraad in de bodem en oefent de werking waarvoor de meststof hoofdzakelijk bedoeld is, doeltreffend uit.
 • De kalkmeststof heeft onder normale gebruiksomstandigheden geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Landbouwkundige eis

 • Kalkmeststoffen hebben een neutraliserende waarde van minimaal 25 op basis van de droge stof.

Milieueisen

 • Kalkmeststoffen mogen de maximale waarden voor zware metalen niet overschrijden.
 • Kalkmeststoffen die organisch materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong bevatten mogen niet de maximale waarden voor organische microverontreinigingen overschrijden.

Etiketteringseisen

U zet op het etiket of in een bijgevoegd document onderstaande gegevens:

 • naam of handelsnaam van de fabrikant
 • naam of handelsnaam van de meststof
 • werking die de meststof in hoofdzaak uitoefent
 • de gehalten stikstof en fosfaat (ook als het gehalte nihil is)
 • de aanwezige waardegevende bestanddelen
 • de hoeveelheid
 • de samenstelling
 • eventueel een gebruiksaanwijzing.

Kalkmeststoffen die geproduceerd zijn uit afval- of reststoffen zijn voorzien van het nummer waaronder deze zijn vermeld in bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling.

Producenten en leveranciers van kalkmeststoffen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.mijn.rvo.nl) geregistreerd staan.