Security Convenant

Security Convenant geborgd in nieuwe wetgeving

De kunstmestproducenten en handelaren – verenigd in Meststoffen Nederland – zien de nieuwe Wet precursoren voor explosieven als logische vervolgstap op het Security Convenant dat de sector in 2007 met de overheid sloot over verhandeling van kunstmest en melding van verdachte transacties. Meststoffen Nederland vindt borging van dit convenant in de wet als een positieve ontwikkeling.

Kunstmest moet aan strenge veiligheidseisen voldoen, wordt onafhankelijk getest op explosieve eigenschappen en wordt onder gecontroleerde condities verhandeld.  Daarvoor hebben de kunstmestproducenten samen met de handelaren reeds in 2007 een convenant opgesteld. De afspraken van dit zogenaamde Security Convenant worden nu opgenomen in de Nederlandse wet, die een invulling is van een Europese verordening die kunstmesthandelaren verplicht om verdachte transacties van bepaalde soorten kunstmest te melden.

Van zichzelf is de in Nederland verhandelde kunstmest niet brandbaar of explosief. Kunstmest kan dan ook veilig geproduceerd, verhandeld en gebruikt worden. Kunstmest kan inderdaad gebruikt worden als grondstof voor explosieven, maar daarbij moeten wel allerlei handelingen toegepast worden. Producenten maken kunstmest die aan hoge kwaliteitseigenschappen moet voldoen zoals een lage porositeit, het gebruik van stabilisatoren en vulstof. Daarmee wordt voorkomen dat de meststoffen kunnen ontleden met exploderen als gevolg.

Meststoffen Nederland is positief dat de afspraken uit het convenant nu worden opgenomen in de wet. Er bestaat ook een nationaal meldpunt waar verdachte transacties gemeld kunnen worden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaat nog een stap verder dan de wet verplicht en roept nu ook telers (boeren en tuinders) op om verdachte transacties te melden. Meststoffen Nederland ondersteunt deze oproep om het risico van terroristisch misbruik van kunstmest zo klein mogelijk te maken. Ketenverantwoordelijkheid is een begrip dat voor de sector centraal staat. Daarom hebben handel en producenten als sinds 2007 vastgelegd dat kunstmest alleen aan veehouders, akkerbouwers en tuinbouwers die geregistreerd zijn geleverd mag worden. Ook de teler heeft na aankoop van kunstmest zijn verantwoordelijkheid voor mogelijk misbruik van het product en wordt door de coördinator opgeroepen om verdachte zaken te melden bij het nationaal meldpunt.
 

Security Convenant Kunstmest

De Nederlandse meststoffensector stelt zich ten doel om een betrouwbaar en concurrerend aanbod van kwalitatief hoogwaardige kunstmest te leveren aan de Nederlandse land- en tuinbouw. In dat kader bevordert de sector de Goede Landbouw Praktijk.

De keten wil voorkomen dat meststoffen voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze in de markt zijn gezet. De overheid heeft ons overtuigd van het nut om de verkoop van bepaalde soorten kunstmest te controleren door middel van registratie van de koper alsmede de opslag van meststoffen beter te beveiligen. Daarmee wordt de kans vergaand vergroot, dat oneigenlijke transacties of diefstal snel worden opgemerkt, hetgeen een grote bijdrage levert aan de algemene veiligheid van de samenleving.

Met deze achtergrond en in het kader van de algemene verantwoordelijkheid van de sector voor een goed gebruik van minerale meststoffen (meer specifiek het Product Stewardship) heeft VKP en MMF toentertijd meegewerkt om deze bijdrage aan de veiligheid te realiseren. In de besprekingen met de overheid werd gezocht naar het praktisch haalbare enerzijds en de noodzaak van beveiliging anderzijds. Met het Security Convenant Kunstmest (op 13 september 2007 ondertekend door de toenmalige Minister van VROM, VKP en MMF) werd tussen praktijk en noodzaak een goede balans gevonden.