Fosfor

Planten kunnen niet groeien zonder fosfor (P). P speelt een belangrijke rol bij de groei en de (jeugd)ontwikkeling van de plant. Het is namelijk nodig voor:
  • de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen;
  • processen als ademhaling en fotosynthese van de plant;
  • de opname van voedingsstoffen en water en
  • goede wortelgroei.

In de bemestingspraktijk wordt niet gesproken van fosfor (P) maar veel meer van fosfaat (P2O5).

De hoeveelheid fosfaat die gewassen opnemen, verschilt tussen gewassen, maar ligt in het algemeen tussen 30 en 80 kg P2O5 per ha. In het bemestingsadvies voor de plantaardige sectoren wordt uitgegaan van een gemiddelde van 60 tot 70 kg P2O5 per ha. Uit oogpunt van bemesting moeten daar de onvermijdbare verliezen worden bijgeteld. In het Nederlandse mestbeleid wordt uitgegaan van een gemiddelde behoefte bij evenwichtsbemesting van 60 kg P2O5 per ha (zie het onderwerp "Gebruiksnormen").
Voor grasland kan de opname veel hoger zijn. Bij een opbrengstniveau van circa 12 ton droge stof per ha neemt het gras ruwweg 110 kg P2O5 op. Voor grasland gaat het Nederlandse mestbeleid uit van een behoefte bij evenwichtsbemesting van 90 kg P2O5 per ha (zie het onderwerp "Gebruiksnormen" op de pagina "Regelgeving").

Fosfaatbemestingsadviezen voor grasland en voedergewassen zijn beschikbaar via https://www.bemestingsadvies.nl/nl/bemestingsadvies.htm: fosfaatbemestingsadviezen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt via http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Bemesting/Fosfaat.htm 

DU_FE_Nutrient_factsheets_Fosfaat_digital.pdf