Skip to main content Skip to footer

Magnesium

Magnesium (Mg) is ook een voedingsstof die noodzakelijk is voor een ongestoorde gewasgroei. Magnesium is één van de bouwstenen voor bladgroen. Magnesiumtekort bij akker- en tuinbouwgewassen leidt tot vermindering van de opbrengst. Soms is dit al het geval zonder dat verschijnselen in het gewas zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij suikerbieten. Maïs is erg gevoelig voor magnesiumtekort. In gras is een magnesiumtekort vrijwel nooit zichtbaar, voldoende magnesium is erg belangrijk voor de gezondheid van het vee. Een laag magnesiumgehalte kan leiden tot het optreden van kopziekte, met name bij hoogproductief melkvee. Dit gevaar is nog sterker bij een hoog kaliumgehalte (en een hoog ruweiwitgehalte) in het gras.

Magnesiumbemestingsadviezen voor grasland en voedergewassen zijn beschikbaar via https://www.bemestingsadvies.nl/nl/bemestingsadvies.htm; magnesiumbemestingsadviezen voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt via http://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/Handeling/Bemesting/Secundaire-hoofdelementen/Magnesium-1.htm